Environmentálny manažment

Environmentálny manažment je systém riadenia spoločností účelovo zameraných na ochranu a tvorbu životného prostredia v nadväznosti na trvalo udržateľný rozvoj.  

Snahou environmentálneho manažmentu je nájsť riešenie ako riadiť podnikové aktivity, tak, aby nespôsobovali degradáciu životného prostredia. Cieľavedomým zlepšovaním jednotlivých procesov a aktivít, môže podnik prispievať nielen k lepšiemu životnému prostrediu, ale súčasne aj k znižovaniu svojich podnikových nákladov (znižovaním množstva odpadov, spotrebou energií, vody a plynu alebo vypúšťaných emisií), čo sa mu pozitívne odrazí na jeho zisku.

Strategickým cieľom environmentálneho manažmentu podniku je minimalizácia negatívnych vplyvov činnosti podnikov na životné prostredie:

  • obmedzovanie spotreby prírodných zdrojov,
  • obmedzenie neželateľného produktu,
  • pomoc generovaniu ekologického systému,
  • zmena neželateľného odpadu na surovinový zdroj (recyklácia).